For Questions Call:
1-800-868-9142

Qui chế và điều lệ

1. ĐĂNG KÝ / ĐẶT HÀNG
  • Nếu quí vị đặt hàng hay đăng ký từ trang mạng của NCC, quí vị đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ. Đăng ký hay đặt hàng phải do chính quí vị thực hiện.
  • Chúng tôi không cho phép bất cứ người nào khác đăng ký thay cho quí vị. Quí vị có trách nhiệm ngăn ngừa sự xử dụng trái phép này.
2. TRẢ TIỀN

Nếu quí vị mua hàng từ trang mạng của chúng tôi, quí vị chứng thực rằng thông tin cho thẻ tín dụng hay ngân phiếu cá nhân là sự thật và chính xác

3. BẢN QUYỀN

Nội dung, bố cục, hình ảnh, cách trình bày và những phần liên hệ đến trang mạng được bảo vệ dưới quyền sao chép của NCC. Mọi hình thức sao chép, tái tạo, sửa đổi lại trang mạng triệt để bị ngăn cấm.

4. TRANG MẠNG KHÁC

Trang mạng của chúng tôi có thể được nối với các trang mạng khác. Quị vị nên biết rằng chúng tôi hoàn toàn không liên quan và quản lý các trang mạng khác. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, sự chính xác, điều lệ và chính sách của các trang mạng khác. Chúng tôi đề nghị quí vị nên tham khảo cẩn thận trước khi cung cấp thông tin của quí vị. Trung tâm của chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều lệ và qui chế mà không cần thông báo trước.

5. CAM KẾT BẢO MẬT

Chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ sự riêng tư của quí vị. Bất cứ thông tin nào mà chúng tôi thu thập được từ trang mạng đều được xử dụng cho thủ tục tính tiền, gỏi hàng hoá, hoặc để liên lạc với quí vị. Thông tin thẻ tín dụng của quí vị chỉ được dùng để mua hàng và không được lưu trữ trên trang mạng. Chúng tôi không mua bán hoặc cho thuê các thông tin riêng tư nếu không được sự đồng ý cũa khách hàng. Để tạo sự tin tưởng đối vối khách hàng, chúng tôi có quyền báo cáo cho cơ quan hành pháp bất cứ những hành động nào không hợp lệ.

6. ĐIỀU LỆ VỀ THU TIỀN VÀ HOÀN LẠI
  • Học phí phải được trả hết ngay thời hạn đăng ký.
  • Hạn chót đăng ký: 2 tuần trước ngày học
  • Học sinh hủy bỏ lớp học trong vòng 1 tuần tính từ ngày đăng ký sẻ được hoàn lại 75% tiền học phí.
  • Học sinh hủy bỏ lớp học sau 1 tuần tính từ ngày đăng ký sẻ được hoàn trã lại 50% tiền học phí.
  • Học sinh hủy bỏ lớp học sau ngày hạn chót đăng ký sẽ không được hoàn tiền lại
  • Học sinh đăng ký sau ngày hạn chót đăng ký (sẽ có thể được nhận nếu chúng tôi có chỗ để nhận vào sẽ không được hoàn tiền lại nếu muốn hủy bỏ
7. ĐIỀU LỆ THAY ĐỖI LỊCH HỌC
  • Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc đổi thời khoá biểu học vì những nguyên nhân hợp lý.
  • Nếu chúng tôi hủy bỏ hoặc đổi thời khoá biểu học, học viên sẽ được hoàn hết tiền lại hoặc dùng học phí này cho những lớp sắp tới.